Đà Nẵng - Huế


 

Station

Distance (km)

SE2

SE4

Đà Nẵng

935

13:53

16:26

Huế

1028

12:45

15:30
Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nắng 


_
__________________________________________________________

Huế - Đà Nẵng 

 

Station

Distance (km)

SE3

SE1

HUẾ

688

8:30

11:00

ĐÀ NẴNG

791

11:10

13:25
Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nắng 


_
________________________________________________________