Hà Nội - Lào Cai

Station Distance (km) SP1 SP3
Hà Nội  0 21:35 22:00
Lào Cai 294 05:30 06:05

Lào Cai - Hà Nội

Station

Distance (km)

SP2

SP4

Lào Cai

0

20:55

21:40

Hà Nội

294

04:32

05:22


Đặt Vé Hà Nội - Lào Cai Ngay
 

Giờ Tàu ĐSVN áp dụng từ ngày 15/09/2019