Hà Nội - Lào Cai

Station Distance (km) SP1 SP3
Hà Nội  0 21:35 22:00
Lào Cai 294 05:30 06:05

 

Lào Cai - Hà Nội

Station Distance (km) SP2 SP4
Lào Cai 0 20:55 21:40
Hà Nội 294 04:32 05:22

Đặt Vé Hà Nội - Lào Cai Ngay