Hà Nội - Lào Cai

Station Distance (km) SP1 SP3
Hà Nội  0 21:35 22:00
Lào Cai 294 05:30 06:05

 

Da Nang - Hue - Ha Noi

Station Distance (km) SE2 SE4 SE20
Đà Nẵng  0 12:46 14:13 18:40
Huế  103 15:31 16:47 21:33
Đông Hà  169 16:48 18:02 22:51
Đồng Hới  269 18:45 19:52 00:49
Ninh Bình  676 02:30 02:30 02:30
Hà Nội  791 04:50 05:30 12:23
Giờ tàu Đà Nẵng -Huế- Hà Nội 


Station Distance (km) SE4 SE2 SE20
Đà Nẵng  0 12:45 13:50 18:40
Huế  103 15:30 16:25 21:33
Đông Hà  169 16:45 17:40 22:51
Đồng Hới  269 18:40 19:40 00:49
Ninh Bình  676   03:20 02:30
Hà Nội  791 04:50 05:30
12:23
 
New time , apply from 15 -May -2018

Ha Noi - Hue - Da Nang

'
Station Distance (km) SE1 SE3 SE19
Ha Noi 0 19:30 22:00 20:10
NinhBinh  115 22:58   23:39
Dong Hoi 522 5:50 7:25 6:39
Dong Ha  622 7:36 9:15 8:28
HUE  688 8:56 10:27 9:50
Da Nang 791 11:41 13:00 12:20
 

 

 

Station Distance (km) SE1 SE3 SE19
Ha Noi 0 19:30 22:20 20:10
Ninh Binh 115 21:45   23:39
Dong Hoi  522 5:35 8:00 6:39
Dong Ha  622 7:15 9:40 8:28
Hue 688 8:35 11:00 9:50
Da Nang  791 11:20 13:40
12:20
 
New time ,apply from 15-may-2018

Lào Cai - Hà Nội

Station Distance (km) SP2 SP4
Lào Cai 0 20:55 21:40
Hà Nội 294 04:32 05:22

Đặt Vé Hà Nội - Lào Cai Ngay