Hà Nội - Huế - Đà Nẵng

Cập nhật: 25/06/2018 Những lượt xem: 508

 

Station Distance (km) SE3 SE1 SE19
Hà Nội  0 19:30 22:20 20:10
Ninh Bình  115 21:45   23:39
Đồng Hới  522 5:35 8:00 6:39
Đông Hà  622 7:15 9:40 8:28
Huế  688 8:35 11:00 9:50
Đà Nẵng  791 11:10 13:25 12:20
 

Giờ tàu mới -Áp dụng từ 15/5/2018


Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nắng 

Phản hồi Facebook