Hà Nội - Huế - Đà Nẵng

Cập nhật: 23/08/2019 Những lượt xem: 597

 

Station Distance (km) SE3 SE1 SE19
Hà Nội  0 19:25 22:20 20:10
Ninh Bình  115 21:42   23:39
Đồng Hới  522 5:30 7:57 6:39
Đông Hà  622 7:13 9:37 8:28
Huế  688 8:32 10:54 9:50
Đà Nẵng  791 11:28 13:42 12:20
 

Giờ tàu mới -Áp dụng từ 15/5/2018


Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nắng 

Phản hồi Facebook