Sai Gòn - Bình Thuận - Nha Trang

Station Distance (km) SNT2 SE4 SE6
Sài Gòn  0 20:30 22:00 09:00
Biên Hòa  29 21:34 22:39 09:42
Bình Thuận  175   01:15 12:36
Tháp Chăm  318 03:56 03:24 14:51
Nha Trang  411 05:30 05:00 16:29

Đặt Vé Sài Gòn - Nha Trang Ngay