Nha Trang - Đà Nẵng - Nha Trang

Station Distance (km) SE22
Nha Trang  0 20:04
Ninh Hòa  34 20:50
Tuy Hòa  57 22:24 
Diêu Trì 117 00:24
Quảng Ngãi  387 03:21
Đà Nẵng  524 06:15


Đặt vé tàu Nha trang đi Đà Nắng