Nha Trang - Đà Nẵng - Nha Trang

Station Distance (km) SE22
Nha Trang  0 20:11
Ninh Hòa  34 20:59
Tuy Hòa  57 22:40 
Diêu Trì 117 00:24
Quảng Ngãi  387 03:36
Đà Nẵng  524 06:26


Đặt vé tàu Nha trang đi Đà Nắng