Đà Nắng - Huế - Hà Nội

Station Distance (km) SE2 SE4 SE20
Đà Nẵng  0 12:46 14:13 18:40
Huế  103 15:31 16:47 21:33
Đông Hà  169 16:48 18:02 22:51
Đồng Hới  269 18:45 19:52 00:49
Ninh Bình  676 02:30 02:30 02:30
Hà Nội  791 04:50 05:30 12:23


Hà Nội - Huế - Đà Nắng

Station Distance (km) SE1 SE3 SE19
Hà Nội  0 19:30 22:00 20:10
Ninh Bình  115 22:58 1:13 23:39
Đồng Hới  522 5:50 7:25 6:39
Đông Hà  622 7:36 9:15 8:28
Huế  688 8:56 10:27 9:50
Đà Nẵng  791 11:41 13:00 12:20
 
Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nắng